Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท มอบเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท โต๊ะพับ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 โต๊ะ มูลค่า 500 บาท ร่มแม่ค้า ขนาด 45 นิ้ว จำนวน 1 คัน มูลค่า 500 บาท ขาตั้งร่ม จำนวน 1 อัน มูลค่า 180 บาท ถังแก๊สปิกนิกสีส้ม 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง มูลค่า 850 บาท เครื่องปั่นน้ำผลไม้ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 2,500 บาท หม้อแขก ขนาด 30 ซม. จำนวน 1 ใบ มูลค่า 320 บาท และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา คิดเป็นมูลค่า 1,000 บาท รวม 9 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 15,850 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แก่นางสาวสุนธรี วัดนก อายุ 48 ปี ณ ห้องเช่าเลขที่ --/43 แฟลตเอื้ออาทรคลองถนน
ตึก 87 ชั้น 5 ห้อง 43 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (24 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ " ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน  20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) แก่นายสุวิทย์  ศรีทองทรัพย์ อายุ 61 ปี ผู้พิการทางร่างกาย ณ ห้องเช่าเลขที่ --/-- ถนนช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
***หมายเหตุ  ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมคุณปรีชา บัวหลวง รองประธานมูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลกและคณะ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
   รายที่ 1 มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท เพื่อนำเงินในส่วนนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ (200 กิโลกรัม) มูลค่า 3,600 บาท และสนับสนุนอาหารสุนัข จำนวน 4 กระสอบ (40 กิโลกรัม) รวม 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) แก่นางวอย จันทวงศ์ อายุ 70 ปี ดวงตาด้านซ้ายบอด ณ บ้านเลขที่ ---/1 ม.1 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
.
   และรายที่ 2 มอบเงินสงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำเงินในส่วนนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000บาท เพื่อนำเงินส่วนนี้ใช้เป็นค่าเดินทางไปพบแพทย์ และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา มูลค่า 1,000 บาท รวม 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่นายสุวรรณ โพธิ์ทอง อายุ 47 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ ---/1 ม.5 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

{fastsocialshare}

   วันนีี้ (19 เมษายน 2564) เวลา 09.40 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท และชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา มูลค่า 1,000 บาท รวม 2 รายการ ให้การสงเคราะห์ แก่นายฉลอง ศรีอินทร์ อายุ 78 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและมีฐานะยากจน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ณ บ้านเลขที่ 2/57 ซ.พระรามสาม 74 ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
.
***หมายเหตุ ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

{fastsocialshare}

   วันที่ 26 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 1 คันเป็นมูลค่า 2,000 บาท และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ ไซส์ L-XL จำนวน 4 แพ็คเป็นมูลค่า 1,920 บาทรวม 2 รายการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  3,920 บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) แก่นายจรินทร์ เพ็งพูล(สามี) อายุ 77 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต ต่อมลูกหมากโต และโรคหัวใจ ณ บ้านเลขที่ - ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2-3 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
.
***หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้งหมดได้อนุญาตให้เผยแพร่ได้  รถเข็นวิลแชร์บริจาคโดย Mr.Bil Hiransomboon

{fastsocialshare}

        วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินค่าครองชีพ เป็นจำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยค่ารักษาพยาบาล เป็นจำนวน 5,000 บาท ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ L-XL จำนวน 120 ชิ้น (5 แพ็ค) มูลค่า 2,400 บาท และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา มูลค่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แก่นางจรัสแสง ศิลานนท์ อายุ 50 ปี ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ห้องเช่าเลขที่ 656 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
      และในวันเดียวกันนี้ เวลาประมาณ 10.30 น. ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000บาท และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง โจ๊กคัพ ยาสีฟัน แป้งเด็ก ผงซักฟอก สบู่ก้อน แชมพู ผ้าขนหนู ผ้าห่ม กล่องพลาสติกใส คิดเป็นมูลค่า 1,000 บาท รวม 3 รายการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่นางสุปราณี เลาหวรินบุนณ์ อายุ 38 ปี มีฐานะยากจน ณ บ้านลขที่ 468/4 ซอยอินทรพิทักษ์ 3 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุวเทพฯ
***หมายเหตุ ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All