มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ ป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 28 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,096,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการ, คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์, คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้มอบ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ ชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค โดยมูลนิธิจีน สมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ เป็นตัวแทนในการมอบ จำนวน 19 แห่ง รวมเป็นเงินจำนวน 768,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 47 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,864,000 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)